• குடும்பம்

    மனைவி, ஒரு மகன்

  • தொழில்

    விவசாயம்